Podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.skolenia-kurzy.eu

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na poskytovanie kurzov
uvedených/ponúkaných na webovej platforme www.skolenia-kurzy.eu a súčasne organizované
spoločnosťou Margret Academy s.r.o., IČO: 46 831 223, sídlo: Antona Bernoláka 51, 010 01
Žilina v jej priestoroch, prípadne v externých priestoroch zabezpečených na tento účel.

Obchodné meno: Margret Academy s.r.o.
Sídlo: Antona Bernoláka 51, Žilina 010 01
IČO: 46 831 223
DIČ: 2023602229
Zastúpenie: Margaréta Vanková, konateľ
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 57388/L
Tel. kontakt: +421 905 133 600
Mailový kontakt: info@margretacademy.sk

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi dodávateľ/organizátorom– Margret Academy s.r.o. a objednávateľom/účastníkom kurzov, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je účastníkom kurzu osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „účastník“), a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné.
2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi dodávateľom/organizátorom a objednávateľom/účastníkom kurzu/ov.. Cieľom Margret Academy s.r.o. je poskytovať klientom vzdelávanie formou objednaných kurzov na čo najvyššej úrovni a za primerané ceny.
Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
3. Tieto VOP sú prístupné na internetovej stránke www.skolenia-kurzy.eu a sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia.
4. Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI ).Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B- 89, 011 79 Žilina 1.

Článok II.

VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU.

1. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká na základe zakúpenia ponúkaného kurzu a vyplnenia on-line prihlášky na internetovej stránke www.skolenia-kurzy.eu, alebo na internetovej stránke www.permanentmakeup.sk

2. Zakúpením kurzu a vyplnením prihlášky deklaruje objednávateľ/účastník svoj súhlas s
uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami. Prihlásenie sa do ponúkaného kurzu je pre
objednávateľa/účastníka záväzné a pre Margret Academy s.r.o. od tohto momentu vzniká nárok na
poplatok za objednaný kurz.

Článok III.

CENA ZA PONÚKANÝ KURZ A SPOSOB ÚHRADY.

1. Cena za ponúkaný kurz je uvedená pri konkrétnom kurze na internetovej stránke www.skolenia-
kurzy.eu, alebo na internetovej stránke www.permanentmakeup.sk

2. Objednávateľ/účastník sa zaväzuje zaplatiť cenu za zvolený kurz, ktorý má vo svojej potvrdenej objednávke. Za deň úhrady ceny sa považuje deň pripísania finančnej čiastky na účet Margret Academy s.r.o. alebo úhrada v hotovosti v sídle spoločnosti.
3. Cenu za objednaný kurz je možné uhradiť až po zaregistrovaní sa do konkrétneho objednaného kurzu na základe vystavenej zálohovej faktúry.
4. V prípade vyššieho počtu záujemcov, ako organizátor predpokladá, budú jednotlivý účastníci uprednostnený na základe poradia došlých platieb za konkrétny objednaný kurz.
5. Cenu za objednaný kurz je možné uhradiť:
- bankovým prevodom na účet: IBAN: SK24 1100 0000 0029 4100 2533
- vkladom v hotovosti priamo v ktorejkoľvek z pobočiek Tatra banka
- objednaný kurz je možné uhradiť formou splátok, viac informácií vám poskytne konateľ spoločnosti, možné kontaktovať: 00421905133600
Splatnosť poplatku za objednaný kurz je najneskôr tri pracovné dni pred začatím konkrétneho kurzu.

Článok IV.

PODMIENKY STORNOVANIA KURZOV, PRÁVO NA ZMENY V ORGANIZÁCIÍ KURZOV.

1. V prípade, že sa pred nástupom na konkrétny objednaný kurz rozhodne účastník odstúpiť od zmluvného vzťahu, je takéto odstúpenie pre Margret Academy s.r.o. účinné až od momentu obdržania výpovede (e-mailom na vyššie uvedené mailové adresy, alebo listom doručeným do sídla spoločnosti Margret Academy s.r.o.).
2. V prípade obdržania predmetnej výpovede najneskôr desať (10) pracovných dní pred zahájením konkrétneho kurzu, vzniká dodávateľovi/organizátorovi nárok na storno poplatok vo výške päťdesiat percent (50%) z celkovej ceny za konkrétny objednaný kurz, ktorý je uvedený v účastníkovej objednávke.

3. V prípade doručenia výpovede účastníka kurzu v deň zahájenia konkrétneho objednaného kurzu vzniká Margret Academy s.r.o. nárok na storno poplatok výške sto percent (100%) z celkovej ceny za objednaný kurz, ktorý je uvedený na účastníkovej objednávke.
4. V prípade naplnenia kapacity konkrétneho kurzu si dodávateľ/organizátor vyhradzuje právo odstúpiť od registrácie účastníka, ak účastník neuhradí faktúru minimálne päť (5) pracovných dní pred zahájením konkrétneho objednaného kurzu.
5. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti zo strany Margret Academy s.r.o. vzniká objednávateľovi/účastníkovi nárok na vrátenie pomernej časti ceny za konkrétny objednaný kurz.
Margret Academy s.r.o. si vyhradzuje právo na určenie náhradného dňa výučby, ak na štandardne zvolený deň pripadne štátny sviatok alebo bude výuka v rámci kurzu z iných neovplyvniteľných dôvodov nemožná.

Článok V.

Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ/účastník vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie Objednávky.
2. Dodávateľ/organizátor prehlasuje, že neposkytne osobné údaje Objednávateľa/účastníka tretej osobe, okrem prípadov vyplývajúcich z týchto VOP.
3. Dodávateľ/organizátor vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Objednávateľ/účastník má právo kedykoľvek bezplatne požiadať Dodávateľa/organizátora aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ/organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa/účastníka. V prípade zmeny VOP, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania Objednávky objednávateľom.
3. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke www.skolenia-kurzy.eu a internetovej stránke www.permanentmakeup.sk
4. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.06.2022.